• Wiel
  • Vergezicht
  • Hand
  • Lucifers

Slim vervoersmodel kan tweehonderdmiljoen euro besparen

Doelgroepenvervoer kost ons land jaarlijks een miljard euro. Dit vervoer is er voor mensen die niet in staat zijn gebruik te maken van eigen of het regulier openbaar vervoer. Denk daarbij aan ouderen of mensen met een handicap. Gezien de hoge kosten die hiermee gepaard gaan, is het zo efficiënt mogelijk plannen van dit vervoer cruciaal. Wiskundestudente Inge Tensen van de Universiteit Twente ontwikkelde een vervoersmodel dat alle vervoersstromen voor deze kwetsbare mensen slimmer organiseert. Hierdoor is een kostenbesparing van minimaal twintig procent haalbaar, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. 

Kansrijke toekomst serviceflats onder druk

De klassieke serviceflat heeft in een nieuw jasje in de huidige tijd volop kansen, wellicht zelfs meer dan de afgelopen decennia. Nu de overheid volop inzet op het langer thuis wonen lijken de kansen om deze woonvorm nieuw leven in te blazen groot. Maar bij pogingen om de flats nieuw leven in te blazen, blijken vaak problemen te ontstaan tussen de diverse belanghebbenden. De NOS sprak vanmorgen zelf van een stille oorlog tussen vastgoedondernemers en de veelal hoogbejaarde bewoners en hun erfgenamen.

Werken met iPads in de ambulante zorg verhoogt productiviteit en direct cliëntgebonden zorg

De ’s Heeren Loo Zorggroep startte in de loop van 2014 een pilot met het werken met iPads in de ambulante gezinsondersteuning. Timeslab Onderzoek & Innovatie deed een effectmeting naar zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve effecten met een team van 10 medewerkers. De medewerkers zijn overtuigd! Niet alleen blijkt dat de zorg transparanter is geworden doordat de cliënt en zijn of haar verwant mee kan kijken, ze geven ook aan dat de productiviteit van de medewerkers is toegenomen.

De invloed van de vergrijzing op de woningmarkt

Door veranderingen in de ouderenzorg verandert de huizenmarkt de komende jaren. Samen met Invisor en ten Hag Consultancy werkt TimesLab aan een oplossing voor de tekorten en overschotten van bepaalde woningtypen die ontstaan nu ouderen langer zelfstandig zullen blijven wonen. Invisor ontwikkelde het rekenmodel SENSUB, dat de veranderingen op de woningmarkt accuraat in beeld brengt. Het 24/7 model van TimesLab toont de impact van een optimale zorginfrastructuur in de wijken op de woonbehoefte van ouderen.

Ouderen wonen langer zelfstandig

De manier van zorg verlenen aan ouderen gaat de komende jaren veranderen. Ouderen zullen langer in hun vertrouwde woonomgeving blijven. De eisen die gesteld worden aan die woonomgeving zullen daarom de komende jaren verder veranderen. Om zorgverlening doeltreffend en kosteneffectief te maken, zal de manier van zorg verlenen efficiënter moeten worden georganiseerd.

Consequenties voor de woningmarkt

Deze manier van extramurale zorgverlening heeft consequenties voor zowel de verhuismobiliteit van ouderen als de woonwensen van ouderen. Dit heeft weer consequenties voor de woningmarkt. Het vertaalt zich de komende jaren in tekorten en overschotten van bepaalde woningtypen.
 
Samen met Invisor en ten Hag Consultancy werkt TimesLab aan een integrale aanpak van deze opgave. Invisor verzorgt hierbij de prognoses voor de tekorten en overschotten aan verschillende woningtypes die op termijn zullen ontstaan. We onderzoeken op welke manier de woningmarkt in balans kan worden gebracht, door tekorten en overschotten te compenseren. Hierbij kijken we welke impulsen er nodig zijn op het gebied van wonen en zorg om de tekorten en overschotten te beperken en om het voor ouderen mogelijk te maken zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam thuis te blijven wonen.

TimesView: de intramurale zorgpraktijk in beeld

Veel zorgorganisaties hebben aandacht voor de client en het stimuleren van het welbevinden tot speerpunten gemaakt. Tegelijkertijd ontbreekt een beeld van de werkelijke inzet en directe zorg die wordt geleverd. TimesLab heeft een innovatieve unieke onderzoeksmethode genaamd TimesView ontwikkeld die inzichtelijk maakt voor professionals, teams en cliënten hoe de zorgpraktijk eruit ziet. TimesView is hiermee aanleiding voor een verbeteranalyse en wordt op dit moment bij twee instellingen (in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg) gebruikt als nulmeting in de intramurale zorg voorafgaand aan de invoering van zelfstandig- of zelfsturend werken. Voor meer informatie: Wibout Dragt en Lennart Homan.

Over TimesLab

TimesLab richt zich op innovaties in zorg en ondersteuning. We zijn een partner voor opdrachtgevers die willen vernieuwen in aanpak, concept, beleid en organisatie. We werken vanuit een eenduidige visie op zorg en ondersteuning in Nederland. Dit is ook verankerd in onze naam.

De term "Times" verwijst naar de gedachte, dat innovaties in de zorg en ondersteuning zijn terug te voeren naar winst in tijd en / of kwaliteit. Een optimale wisselwerking tussen cliënt en professional is het doel. Met "Lab" willen wij uitdrukken, dat TimesLab een partner is in verkenning, onderzoek, conceptvorming èn implementatie.

TimesLab innoveert. We bieden een kweekvijver aan ideeën voor organisaties die willen of moeten vernieuwen. Daarmee is TimesLab ook een trefpunt en partner voor beleidsmakers die innovatief naar de zorg en beleidsinstrumenten willen kijken.